Aktualności

Bilety na pokazy "Bożego Ciała" w Kinie POSK-u

Bilety na pokazy "Bożego Ciała" w Kinie POSK-u

Szczegóły dotyczące sprzedaży biletów na pokazy w czwartek 17/10 i sobotę 19/10

Wrzesień 2019 w POSK-u

Wrzesień 2019 w POSK-u

przegląd najważniejszych wydarzeń

Jawnuta w POSK-u!

Jawnuta w POSK-u!

Porywająca premiera w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego

Wystawa "Outlook: No Return" w Galerii POSK

Wystawa "Outlook: No Return" w Galerii POSK

w ramach festiwalu Insiders/Outsiders

Prace w kotłowni POSK-u zakończone

Prace w kotłowni POSK-u zakończone

Instalacja nowych bojlerów znacząco zmniejszy koszty zużycia gazu!

Joanna Młudzińska, Przewodnicząca POSK-u nowej kadencji:

Joanna Młudzińska, Przewodnicząca POSK-u nowej kadencji:

"Najważniejsze wyzwanie, to dotarcie do osób, które dotychczas nie angażowały się w POSK”

Oświadczenie

Oświadczenie

- do wiadomości członków POSK-u

Komisja_Statutowa_x_673.jpg

Komisja statutowa, fot. Bartłomiej Nowak

Komisja Statutowa:  bez pośpiechu rozważamy uwagi członków POSK-u i ewentualne zmiany.

Nadzwyczajne Walne Zebranie przesunięte na późniejszy termin.

Obowiązujący obecnie Statut POSK-u  nie był zmieniany od 1964 roku, czyli od czasu założenia Ośrodka.  Uaktualnienie Statutu w świetle zmian następujących z upływem czasu w prawie  brytyjskim stało sie niezbędne. Ponadto, liczne procedury wypracowane przez POSK z biegiem lat aby usprawnić działalność, nie były zawarte w obowiązującym Statucie – jest to zjawisko normalne, ale niezbędnym jest, aby miały one odzwierciedlenie w Statucie.

W celu zrewidowania tego ważnego dokumentu pracuje Komisja Statutowa pod przewodnictwem Marcina Zaremby. Przejęła ona pracę wcześniejszej Komisji prowadzonej  przez Monikę Skowrońską.

Raporty z pracy komisji oraz dokumenty zawierające proponowane zmiany („Articles of Association”, „Memorandum of Association” i „Bye-laws”) zostały przedstwione Radzie POSK-u, która kilkakrotnie dyskutowała zawarte w tych dokumentach propozycje.  Proponowane „Articles of Association” sprawdzane były przez adwokatów specjalizujących się w prawie dotyczącym spółek oraz organizacji charytatywnych w WB, a odpowiednie zmiany zaaprobowane zostały przez Charity Comission. Rada POSK-u, po wielokrotnych dyskusjach, przyjęła projekt zmiany Statutu POSK-u, więc można już było przesłać raport i wszystkie dokumenty członkom POSK-u i rozpocząć okres konsultacyjny.

Najważniejszą kwestią dotyczącą zmian w Statucie jest najprawdopodobniej zasada „jeden członek – jeden głos”. Obecnie, w pewnych okolicznościach, dotacje dla POSK-u uprawniają do uzyskania dodatkowych głosów. Na skutek tego, niektórzy członkowie mają więcej głosów. Komisja Statutowa POSK-u jest zdania, że sytuacja taka jest niedemokratyczna, że każdemu członkowi powienien przysługiwać  jeden głos. Stworzy to bardziej demokratyczną, sprawiedliwą i przejrzystą sytuację. Zagadnienie to również będzie poddane głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu (NWZ) podczas którego będzie przedłożona członkom POSK-u do przyjecia ostateczna wersja nowego Statutu. Obecnie, osoby którym przysługują dodatkowe głosy (zarówno prywatne jak i organizacje), otrzymają, wraz z listem przesyłanym  do wszystkich członków, list, w którym znajdą informację ile tych głosów mają i będą mogły skontaktować się z POSK-iem z jakimikolwiek pytaniami. 

Kolejna kwestia, to że w obowiązującym Statucie w ogóle nie jest wymieniany Zarząd – ciało, które w praktyce istnieje od samego początku i które wyłaniane jest z Rady w celu codziennego zarządzania Ośrodkiem, gdyż 51 osobowa Rada w oczywisty sposób nie jest w stanie zajmować się codziennymi obowiązkami POSK-u.

Inną istotną proponowaną zmianą jest wprowadzenie „bye-laws”, co umożliwiłoby w przyszłości łatwiejsze dokonywanie koniecznych aktualizacji w Statucie, gdyż „bye-laws” jest łatwiej zmienić niż „articles”.

15-go września 2018 odbyło się specjalne spotkanie w Sali Teatralnej POSK-u, ktorego celem było danie członkom  szansy na szczegółowe przedyskutowanie proponowanego Statutu oraz zadanie pytań Komisji, na które przybyło około 50-ciu członków.  Komisja starała się odpowiadać na wszystkie pytania zadawane podczas spotkania, aczkolwiek proszono o przedkładanie wszelkich zastrzeżeń na piśmie, gdyż tylko uwagi zgłoszone w takiej formie mogą być uważnie rozpatrzone. 

Na prośbę wielu członków, okres konsultacyjny został przedłużony do 3-go grudnia 2018 roku, na skutek czego NWZ przełożone będzie na późniejszy termin w przyszłym roku,  aby bez pośpiechu pozwolić zarówno członkom jak i Komisji na przemyślenie wszystkich uwag i wprowadzenie ewentualnych zmian. Zamiast tego, spotkanie 24-go listopada będzie kolejnym spotkaniem konsultacyjnym.

Członkowie Komisji  podkreślają, że czują się bardzo podbudowani faktem, że pewna liczba członków rzeczywiście bardzo dokładnie zapoznała się z przesłanymi materiałami dotyczącymi  proponowanych zmian w Statucie, i że zgłaszane przez nich pytania i zastrzeżenia brane są pod uwagę i na pewno pewne zmiany na skutek tych uwag zostaną wprowadzone. Obecnie Komisja Statutowa rozważa wszystkie uwagi otrzymane na piśmie za które serdecznie dziękuje i sukcesywnie będzie na nie odpowiadać. Pisemne uwagi można nadsyłać jeszcze do 3-go grudnia.

Planowana jest również seria krótkich artykułów omawiających poszczególne najważniejsze aspekty związane z proponowanym nowym Statutem, aby każdy członek POSK-u mógł na bieżąco być informowany o przebiegu dyskusji i prac.

Tomasz Furmanek